Pravila in pogoji uporabe

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní společnosti MI SPORT d.o.o.
se sídlem Spodnje Stranje 33, 1241 Kamnik, Slovenia
identifikační číslo: SI91358485

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti
MI SPORT d.o.o., se sídlem Spodnje Stranje 33, 1241 Kamnik, identifikační číslo:
SI91358485, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst.
1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní
smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou
osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na
internetové adrese www.eureka-shop.cz (dále jen „webová stránka“), a to
prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může
kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to
webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též
bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen
uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je
kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v
uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za
správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu
do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující
svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a
to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně
tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty
nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně
daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v
platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za
individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s
balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží
doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém
rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat
a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost
kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit
objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za
správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu
potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou
v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství
zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o
dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na
dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,
náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od
základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ
PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Spodnje Stranje 33, 1241 Kamnik
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího SI56 0231 0026 2213 223 (Nova
Ljubljanska Banka d.d.), vedený u společnosti Komerční banky a.s. (dále jen „účet
prodávajícího“);
bezhotovostně platební kartou; VISA, MasterCard, Visa Elektron, Maestro
prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ThePay
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady
spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně
jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto
není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit
kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná
při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od
uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je
závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky
na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k
dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny
ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského
zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze
vzájemně kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní
smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané
hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny
zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu
účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v
případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze
mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle
přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které
podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s
jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které
spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní
smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,
pokud porušil jejich původní obal.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní
smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí
zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo
dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v
předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový
formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny
prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího MI SPORT d.o.o.
Spodnje Stranje 33, 1241 Kamnik, [email protected] .
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se
kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti
(14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní
smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v
tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní
cestou.
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je
prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění
poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím
kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li
kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu
odeslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také
oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží
kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez
zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně
takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i
poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující
povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady
spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost
obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V
případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky
nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací
podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až
1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s
ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na
opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu
odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí
kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo
vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u
spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho
provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného
zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady
může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI
SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a
příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa
elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely
realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů
prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není
podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém
uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat
prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu,
jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje
prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o
tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5)
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého
a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu
prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí
informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady
nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami
nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je
nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy
plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující
souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)
prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena
práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo
se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl
se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v
elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní
smlouvy.
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování MI SPORT d.o.o.,
Spodnje Stranje 33, 1241 Kamnik, adresa elektronické pošty [email protected] ,
telefon +38631515454 .

Souhlasím, že vlastník internetového obchodu vepsané údaje použije pro
informování o speciálních nabídkách.Kliknutím na „Ukončit svůj nákup“ souhlasím s
potvrzením objednávky s povinností platby a s Všeobecnými obchodními
podmínkami.
Soukromí a soubory cookie
Osobní údaje našich uživatelů jsou jednou z oblastí, které věnujeme mimořádnou
péči a pozornost. Zajistíme, aby byly ne jen splněny všechny požadavky, ale
půjdeme až za hranici potřeby ochrany, jelikož si uvědomujeme citlivou povahu této
oblasti.
Provozovatel internetového obchodu eureka-shop.cz, MI SPORT d.o.o., je v
souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů(č. 101/2000 Sb) povinen chránit
osobní údaje svých uživatelů.
Pro potřeby obchodování Eureka-shop.cz sbírá následující uživatelovy data:
Obchodník pro potřeby poskytování svých služeb nabízí, shromažďuje, spravuje,
zpracovává a ukládá následující uživatelovy údaje:
 jméno a příjmení;
 doručovací adresy;
 název firmy, resp. název právnické osoby (pokud je uživatelem právnická
osoba);
 daňové číslo právnické osoby (pokud je uživatel právnickou osobou);
 e-mailovou adresu (uživatelské jméno);
 heslo v zašifrované podobě;
 kontaktní telefonní číslo;
 země pobytu;
 další údaje, které uživatel dobrovolně zadá do formulářů v internetovém
obchodě;
 další informace, které uživatel dobrovolně doplní do svého profilu.
Za pravdivost, úplnost a aktuálnost poskytovaných uživateli Obchodník není
odpovědný.
Pro potřeby zachování bezpečnosti se zhomažďují také IP adresy, ze kterých
uživatelé navštíví internetovou stránku. Každému uživateli je při návštěvě stránky
přidělen soubor cookie pro identifikaci a sledování nákupního košíku. Ve Vašem
počítači může eureka-shop.cz mimo jiné uložit i jiné soubory cookies, jako např.:

identicikační číslo uživatele v zašifrované podobě (pro identifikaci uživatele při
příštím nákupu), recenze produktů (aby Jste věděli, které produkty Jste již ohodnotili)
a soubory cookies systému Google Analytics (analýza návštěvnosti internetové
stránky).
Všechny výše uvedené údaje, s výjimkou souborů cookie, jsou trvale uloženy na
serveru eureka-shop.cz. Soubory cookie jsou uloženy v paměti serveru po dobu
trvání návštěvy a po uplynutí jedné hodiny nečinnosti se vymažou. Trvalé soubory
cookie jsou uloženy v počítači návštěvníka.
Provozovatel eureka-shop.cz může údaje v anonymní souhrnné formě použít pro
potřeby statistických analýz. Eureka-shop.cz údaje o uživatelích v žádném případě
nebude poskytovat neoprávněným osobám. Přepravní společnosti (např. Česká
pošta) poskytneme pouze uživatelovy jméno, adresu pro doručení, e-mail a telefonní
číslo pro jednodušší kontakt. Uživatelů budeme kontaktovat prostřednictvím
komunikačních prostředků pouze tehdy, pokud to uživatel výslovně neodmítne.

Provádění pravidel ochrany osobních údajů
Obchodník má podle Zákona o ochraně osobních údajů spravované osobní údaje
podle Pravidel o ochraně osobních údajů.
Všechny osoby zaměstnané u obchůdka, které mají přístup k osobním a jiným
údajům uživatelů jsou seznámeny s Pravidly o ochraně osobních údajů a s
povinností ochrany osobních a jiných údajů jsou povinny dodržovat tato ustanovení o
ochraně důvěrnosti osobních údajů internetového obchodu. Povinnost ochrany
osobních a jiných údajů platí neomezeně, také po skončení vztahu s Obchodníkem.
Registrovaní uživatelé mohou kdykoli přestat používat internetový obchod a mohou
zrušit svou registraci. Provést to mohou písemným oznámením o zrušení registrace
Obchodníkovi. Před uplatněním prohlášení o zrušení registrace musí uživatel
Obchodníkovi splnit všechny závazky vyplývající z nákupů provedených v
internetovém obchodě. Obchodník bude chránit důvěrnost osobních údajů a
soukromí uživatelů internetového obchodu v souladu s Pravidly ochrany osobních
údajů i v případě zrušení registrace.

Ochrana dětí
Reklamní zprávy budou jasně viditelné (berouce v úvahu věk) a budou jasně
odděleni od her a soutěží. Jakákoliv komunikace určená pro děti bude přiměřená
jejich věku a nebude využívat důvěru dětí, nedostatek zkušeností nebo pocit
loajality. Poskytovatel nesmí přijímat objednávky od osoby, o kterém ví nebo má
podezření, že je dítětem, bez výslovného souhlasu jeho rodičů nebo opatrovníků.
Poskytovatel nesmí akceptovat žádné osobní údaje týkající se dětí bez výslovného
souhlasu svých rodičů nebo opatrovníků. Stejně poskytovatel nemůže poskytovat

informace od dětí třetí straně kromě rodičů nebo opatrovníků. Poskytovatel nesmí
nabízet volný přístup k produktům nebo službám, které škodí dětem.

Mimořádně odhalení osobních údajů
Informace, které eureka-shop.cz sbírá a zpracovává budou zveřejněny pouze pokud
je taková povinnost uvedena v zákoně nebo v dobré víře, že takové jednání je
nezbytné pro řízení před soudy nebo jinými státními orgány a na ochranu a realizaci
oprávněných zájmů společnosti eureka-shop.cz.

Právo na informování
Máte právo dostávat bezplatné informace o vašich osobních údajích, které máme k
dispozici, jakož i právo vymazat tyto informace. Pokud máte otázky týkající se
odstranění, zpracování nebo použití vašich údajů, kontaktujte nás prosím na: [email protected]
eurekashop.si nebo nám pošlete žádost o poštou.
Upozornění na stav objednávky: vyhrazujeme si právo Vás na poskytnutém
telefonním čísle informovat, kdy je objednávka odeslána a jestliže zásilka nebyla
převzata od 3-5 dní. Pokud nebude objednávka vyzvednuta více než 5 dní,
vyhrazujeme si právo kontaktovat Vás telefonicky na poskytnuté telefonní číslo jako
připomínku k vyzvednutí zboží.
Upozornění: po přihlášení bude Vaše jméno tel. číslo a e-mailová adresa s Vaším
povolením použita pro reklamní účely, dokud se z odběru neodhlásíte. Na přijímání
upozornění se přihlásíte, pokud je při objednávce označené speciální pole, které
umožňuje přihlášení. Zprávy lze obdržet prostřednictvím e-mailu, SMS nebo
telefonického hovoru.
Všechny fotografie produktů jsou symbolické a nemusí nutně naznačovat úplné
vlastnosti výrobku, mají jen informační charakter!
V případě zadání e-mailové adresy na Facebooku nebo do formuláře na první straně
eureka-shop.cz, jehož prostřednictvím dostanete slevový kupón na vaši objednávku,
uložíme Vaši e-mailovou adresu pro informaci o speciálních nabídkách a akcích
internetového obchodu eureka-shop.cz. Z databáze příjemců se můžete kdykoli
odhlásit zprávou na adresu [email protected] eureka-shop.cz nebo kliknutím na odkaz
„Odhlásit“ ve spodní části propagačních e-mailových zpráv.
Pro odhlášení z příležitostných propagačních SMS zpráv na přijatou SMS zprávu,
odpovězte zprávou „Odhlásit“ a vaše telefonní číslo z databáze příjemce odstraníme.
Právo, na vyžádání osobních údajů od společnosti MI SPORT d.o.o. jako správce
dat:
 Přístup k osobním údajům a následujícím informacím:

 účely zpracování,
 typy osobních údajů, uživatelů nebo kategorie uživatelů, kterým byly nebo
budou zpřístupněny osobní údaje, zejména uživatelů v třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích,
 plánovaná doba uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné,
kritéria použitá k určení tohoto období,
 existence automatizovaného rozhodování včetně tvarování profilů.
 důvody, jakož i význam a předpokládané důsledky takového zpracování pro
jednotlivce.
 Jedna (bezplatná) kopie osobních údajů ve formátu, který specifikuje (pokud
je žádost poskytnuta elektronickými komunikačními prostředky a nevyžaduje
se jinak, kopie se poskytne v elektronické podobě). Pro další kopie, které
žádám, může provozovatel účtovat přiměřený poplatek, přičemž zohlední
náklady.
 Oprava nepřesných osobních údajů.
 Omezení zpracování:
 Nesouhlas přesnosti osobních údajů během období, které umožňuje
provozovateli ověřit správnost osobních údajů,
 zpracování je nezákonné, a proto jsem žádám o smazání osobných údajů a
místo toho vyžaduji omezení jejich užívání,
 správce osobních údajů je už nepotřebuje ke zpracování, ale potřebuji, aby
prosazoval, vymáhání nebo obhájení právních nároků.
 Vymazání všech osobních údajů (právo na zapomnění), pokud jsou splněny
podmínky stanovené v Zákona o obecné ochraně údajů, a zejména při
zrušení tohoto souhlasu na zpracování osobních údajů.
 Výstup osobních údajů ve strukturované, běžně používané a strojem čitelné
formě s právem předat tyto informace jinému provozovateli, aniž by mě
původní správce v tom omezoval.
 Ukončení používání osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně
profilování.
 Rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování včetně
vytvoření profilů s právními účinky ve vztahu k mně nebo podobným
způsobem má pro mě významný vliv, pokud jsou splněny podmínky
stanovené v zákoně o ochraně osobních údajů.
 Právo na podání stížnosti vůči provozovateli, pokud se domnívám, že
zpracování mých osobních údajů porušuje obecné nařízení o ochraně údajů.

Postup provádění práv
Jsem si vědom, že všechny výše uvedené požadavky týkající se výkonu práv v
souvislosti s osobními údaji lze písemně adresovat správci na e-mailovou adresu
[email protected]
Jsem si vědom toho, že pro potřeby spolehlivé identifikace v případě výkonu práv
osobních údajů může provozovatel ode mne požádat o dodatečné informace a může
odmítnout jednat pouze tehdy, pokud prokáže, že mě nedokáže spolehlivě
identifikovat.

Jsem si vědom, že na základě mé žádosti, se kterou uplatním svá práva týkající se
výše uvedených osobních údajů, musí provozovatel odpovědět bez zbytečného
odkladu a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti.

Informace o souborech cookie
Co jsou cookies a proč jsou nutné?
Soubor cookie je krátký text, který internetová stránka zašle do vašeho prohlížeče při
návštěvě. Tímto způsobem Vás internetová stránka rozpozná, pamatuje si informace
o vaší návštěvě a poskytnete vám příjemnější a jednodušší online služby. Použitím
souborů cookie přizpůsobujeme obsah na našich webových stránkách,
zapamatujeme si vaše předvolby a zaznamenáme návštěvu našeho online obchodu.
Prohlížení našeho online obchodu s cookies je pohodlnější, rychlejší a efektivnější.
Vy rozhodnete, zda v zařízení povolíte ukládání souborů cookie. Nastavení souborů
cookie můžete upravovat a upravovat ve svém webovém prohlížeči.
Informace o nastavení souborů cookie vyberte z prohlížeče, který používáte.
 Chrome
 Firefox
 Opera
 Internet Explorer 9
 Internet Explorer 7 in 8
 Safari
Pokud změníte nebo vymažete cookies z prohlížeče, změníte nebo aktualizujete svůj
prohlížeč nebo zařízení, pravděpodobně budete muset znovu zakázat cookies.
Postup při správě a mazání souborů cookie se liší v závislosti od prohlížeče na
prohlížeč. Pokud potřebujete pomoc, můžete se informovat na pomoci uživatelům
prohlížeče. Můžete také vypnout sledování Google Analytics kliktuním zde.
Soubory cookie používané na této stránce